7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tư vấn luật thừa kế

DI CHÚC CHUNG VỢ CHỒNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT SINH

01-03-2022

Theo quy định tại BLDS thì nội dung di chúc chung của vợ chồng đã được bãi bỏ. Vậy các di chúc được lập trước khi Bộ luật này có hiệu lực thì xử lý như thế nào.

Xem thêm

Điều kiện có hiệu lực của di chúc

12-10-2021

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy vậy, không phải mọi di chúc đều có hiệu lực.

Xem thêm

Một số nội dung chú ý trong tranh chấp chia thừa kế

12-10-2021

Nếu việc thừa kế mở trước ngày Bộ luật Dân sự có hiệu lực thì có những vụ áp dụng Pháp lệnh thừa kế, nếu các giao dịch đó có nội dung và hình thức khác với qui định của Bộ luật Dân sự

Xem thêm

Luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế

12-10-2021

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc hoặc theo pháp luật liên quan đến di sản thừa kế là tài sản có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác

Xem thêm