7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ

12-10-2021

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Xem thêm

Các văn bản pháp luật về đăng ký nhãn hiệu

12-10-2021

Các văn bản pháp luật về đăng ký nhãn hiệu bao gồm các Điều quốc tế liên quan đến đăng ký nhãn hiệu mà Việt Nam là thành viên và các văn bản pháp luật quốc gia quy định quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Xem thêm

Yêu cầu về quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể

12-10-2021

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có các nội dung tương ứng quy định tại Điều 105.4, Điều 105.5 Luật Sở hữu trí tuệ và phải làm rõ các vấn đề sau:

Xem thêm