08 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2019 CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020