7:00 - 17:00

Thứ 2 - Thứ 7

0904 928 456

Gọi để được hỗ trợ tư vấn

Tin tức chi tiết

Thủ tục mời luật sư bảo vệ trong vụ án dân sự

Thủ tục mời luật sư bảo vệ trong vụ án dân sự. Người tham gia trong trong vụ án dân sự gồm người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ của họ.

Thủ tục mời luật sư bảo vệ trong vụ án dân sự theo quy định

1. Thủ tục mời luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự:

Quy định hoạt động tham gia tố tụng của luật sư tại Điều 27 Luật Luật sư 2006 sửa đổi 2012:

– Đương sự ký Giấy yêu cầu luật sư.

– Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư để làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Tòa án, gồm:
+ Thẻ luật sư và
+ Giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.

– Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

2. Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký:

Trường hợp sau khi nhận được đơn khởi kiện mà chưa phân công thẩm phán thì chánh án là người thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp đã phân công thẩm phán giải quyết thì thẩm phán được phân công thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Luật sư sẽ tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự, thu thập tài liệu chứng cứ cho Tòa án, tham gia hòa giải và bảo vê tại phiên tòa, giúp đỡ đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của bạn.

3. Luật sư có quyền bảo vệ lợi ích của đương sự

Được quy định tại Điều 75 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

“Điều 75. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;

b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

c) Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn;

d) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án.

4. Khi đề nghị Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư;

b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư;

c) Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động;

d) Công dân Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều này xuất trình giấy yêu cầu của đương sự và giấy tờ tùy thân.

5. Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.”

Tin Liên Quan

Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

12-10-2021

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự. Luật sư bảo vệ cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Xem thêm

Tư vấn về Hợp đồng Dân sự

12-10-2021

Luật sư tư vấn về quy định pháp luật về hợp đồng dân sự và các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng dân sự bao gồm:

Xem thêm